loading...

Ewangelia wg św. Łukasza 9,57-62.

Gdy Jezus z uczniami szedł drogą, ktoś powiedział do Niego: «Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz». Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki podniebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć». Do innego rzekł: «Pójdź za Mną». Ten zaś odpowiedział: «Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca». Odparł mu: «Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże». Jeszcze inny rzekł: «Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu». Jezus mu odpowiedział: «Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego».
...
Rok liturgiczny: C/II
Wspomnienie Św. Wacława, męczennika
28 września 2022

Intencje

----
----
--- lista wydarzeń

Fotogaleria

12 września (2022)

Triduum Odpustowe

Przygotowanie do Dnia Odpustu - Triduum – w formie rekolekcji, które poprowadzi ks Mariusz Bator – prob z Kanii.

12 września (2022)

Festyn parafialny

Festyn Parafialny - związany z dniem Odpustu Parafialnego.
Będzie to 18. 09. 2022 niedziela.

11:00 - Msza Święta dziękczynna

12:00 - Rozpoczecie festynu parafialnego

15:00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego, prowadzona przez scholę Agnus Dei

16:00 - Zakończenie 

11 września (2022)

Teologia - Odpust Parafialny

Pojednanie grzesznika z Bogiem i Kościołem dokonuje się poprzez sakrament pokuty, w którym zostaje zgładzona wina penitenta. Jednak nauka Kościoła o czyśćcu ukazuje, że nawet wtedy, gdy wina została odpuszczona w sakramencie pojednania pozostaje jeszcze kara za popełnione zło, którą grzesznik musi spłacić, aby w pełni się oczyścić (Indulgentiarum Doctrina, nr 3).

Kara za popełniony grzech to z jednej strony pokuta naznaczona przez spowiednika oraz własne praktyki pokutne, które składają się na zadośćuczynienie za wyrządzone zło; a z drugiej strony to naturalne skutki grzechu, które Bóg na podstawie praw przyrody przywiązał do pewnych grzesznych czynów, np.: marskość wątroby przy grzechu pijaństwa.

Jednak łatwo można zauważyć, że dzisiejszy sakrament pojednania uwalniając penitenta z winy grzechu, nie zawsze stosuje pokutę umożliwiającą w pełni uwolnić się od kary. Dlatego kara, pozostająca po odpuszczeniu winy, która jest przynależna za ten grzech, musi być odpokutowana albo w tym życiu poprzez uczynki miłosierdzia, albo w przyszłym życiu przez odpokutowanie kar czyśćcowych.

Kościół wyszedł także z pomocą pokutującemu grzesznikowi poprzez naukę o odpustach.

Odpust jest to darowanie wobec Boga kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienia ze skarbca zasług Chrystusa i Świętych (Indulgentiarum Doctrina, n.1).

Odpust jest cząstkowy albo zupełny zależnie od tego, czy od kary doczesnej należnej za grzechy uwalnia w części czy w całości (Indulgentiarum Doctrina, n.2).

Odpusty czy to cząstkowe czy zupełne mogą być zawsze ofiarowane za zmarłych na sposób wstawiennictwa (Indulgentiarum Doctrina, n.3).

My wszyscy wierni na ziemi tworzymy Kościół pielgrzymujący i z jednej strony możemy doświadczać pomocy od świętych, a z drugiej strony jesteśmy zobowiązani do pomocy duchowej naszym braciom, którzy poprzedzili nas i cierpią w czyśćcu.

Prawda o skarbcu zasług Chrystusa i Świętych jest mocno związana z historią zbawienia. Człowiek poprzez grzech zaciągnął dług względem Bożej sprawiedliwości i sam poprzez własne uczynki zasługujące nigdy nie zdołałby dostatecznie spłacić tego długu. Przyszedł więc na świat Jezus Chrystus, który zadośćuczynił za nas ofiarując siebie samego swojemu Ojcu: On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko nasze, lecz również za grzechy całego świata (1J 2,2).

Trochę prawa

W Kościele są dwa rodzaje odpustów: zupełne i częściowe. To czy dany odpust jest zupełny czy nie – zależy od tego czy od kary doczesnej należnej za grzechy uwalnia w części czy w całości (Indulgentiarum Doctrina, norma 2).

Przez odpust zupełny rozumiemy odpuszczenie wszystkich kar doczesnych na jakie zasłużył grzesznik za swoje grzechy odpuszczone już co do winy. Osobę, która uzyskała odpust zupełny można porównać z dorosłym, który dopiero co otrzymał sakrament chrztu świętego. Dlatego gdyby ktoś bezpośrednio po uzyskaniu odpustu zupełnego zmarł, wierzymy iż bez czyśćca dostałby się do nieba.

Odpust zupełny wierny może uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia. Wyjątek stanowi odpust zupełny w godzinę śmierci, który wierny może uzyskać chociażby tego dnia zyskał już inny odpust zupełny. Kościół widząc wielkie dobro duchowe w odpustach daje wiernym możliwość „łatwego”, bo codziennego uzyskania jednego odpustu zupełnego przez:

 • Adorację Najświętszego Sakramentu trwającą przynajmniej pół godziny lub

 • Pobożną lekturę Pisma Świętego trwającą przynajmniej pół godziny lub

 • Pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej lub Wspólne odmówienie różańca w kościele, w kaplicy publicznej, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej, w pobożnym stowarzyszeniu lub

 • Pobożne odmówienie „Koronki do Miłosierdzia Bożego” w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu, publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum.

Zyskując odpust cząstkowy można otrzymać odpuszczenie tylko pewnej części kary za popełnione grzechy. Natomiast ile „dni czyśćcowych” gładzi tego rodzaju odpust, tego nie wiemy, ani nie jesteśmy w stanie oznaczyć. Jednego można być pewnym, że odpust cząstkowy uzyskany w tym życiu odpuszcza w czyśćcu odpowiadającą mu karę lub część tej kary. Dlatego nowy wykaz odpustów przyjął nowe kryterium odpustu cząstkowego, które określa się poprzez wysiłek i gorliwość z jaką wierny wykonuje czynność obdarzoną odpustem bez jakiegokolwiek określenia dni albo lat.

Wierny, który w swoim codziennym życiu będzie częściej podejmował akty obdarzone odpustem cząstkowym oprócz wzrostu łaski zasłuży na większe odpuszczenie kary. Natomiast gdyby podjął czynność obdarzoną odpustem zupełnym, którą można łatwo podzielić, np. różaniec, i dla słusznej przyczyny nie mógł tej czynności wykonać w całości, a tym samym zyskać odpustu zupełnego może uzyskać odpust cząstkowy proporcjonalny do części pobożnej czynności, którą podjął i wykonał.

Wszystkie warunki jakie musi spełnić wierny, aby uzyskać odpust można podzielić na ogólne, szczegółowe i związane z danym odpustem.

Warunki ogólne są najbardziej podstawowymi, które musi spełnić wierny zawsze i niezależnie od rodzaju odpustu: zupełnego czy cząstkowego. I tak aby ktoś mógł być zdolnym do uzyskania odpustu musi być:

 • ochrzczony,

 • wolny od ekskomuniki,

 • w stanie łaski uświęcającej przynajmniej pod koniec wykonywania przepisanego dzieła,

 • musi posiadać przynajmniej ogólną intencję uzyskania odpustu,

 • musi wypełnić określoną czynność w wyznaczonym czasie w sposób pobożny, należyty i przewidziany w nadaniu odpustu (Enchiridion…, s. 21, n. 22 oraz kan. 996 w: KPK 193).

Warunki szczegółowe należy spełnić zawsze przy wykonywaniu czynności związanych z odpustem zupełnym. Do uzyskania odpustu zupełnego wymaga się wykonania dzieła obdarzonego odpustem i zawsze wypełnienia trzech następujących warunków szczegółowych:

 • spowiedź sakramentalna,

 • Komunia eucharystyczna,

 • modlitwa w intencjach Ojca Świętego,

 • ponadto wymaga się wykluczenia wszelkiego przywiązania do grzechu, nawet powszedniego.

Jeżeli nie zostaną wypełnione powyższe warunki, wtedy odpust będzie tylko cząstkowy (Indulgentiarum Doctrina, norma 7, Enchiridion…, s. 22, n. 26).

Spowiedź sakramentalna – po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać kilka odpustów zupełnych. Chodzi tu przede wszystkim o to, by starający się uzyskać odpust zupełny był w stanie łaski uświęcającej i wolnym od przywiązania do grzechu.

Komunia święta – po jednej Komunii świętej można uzyskać tylko jeden odpust zupełny. Komunia św. musi mieć miejsce w dniu zyskania odpustu.

Modlitwa w intencjach Papieża – po jednej modlitwie w intencjach Papieża można uzyskać tylko jeden odpust zupełny. Modlitwa ta musi mieć miejsce w dniu, w którym wykonuje się dzieło obdarzone odpustem. Warunek dotyczący modlitwy w intencjach Papieża wypełnia się całkowicie przez odmówienie jeden raz Ojcze nasz… i Zdrowaś…. Pozostawia się jednak wiernym swobodę wyboru jakiejkolwiek innej modlitwy, zgodnie z ich pobożnością.

Trochę praktyki

Jeżeli chodzi o warunki odpustu cząstkowego to wystarczy spełnić warunki ogólne i wykonać czynność przypisaną do odpustu.

Odpusty zupełne lub cząstkowe zawsze można ofiarować za zmarłych na sposób wstawiennictwa. Należy przy tym jednak zawsze pamiętać, że zmarłym można i należy przychodzić z pomocą nie tylko przez ofiarowanie w ich intencji odpustów, ale przede wszystkim przez ofiarę Mszy świętej.

7 września (2022)

Nowy kanał parafii na YouTube

Szczęść Boże, kochani nasza parafia i formy przekazywania informacji nieustannie się zmieniają i ulepszają. Dlatego sedecznie Was zapraszamy na nasz nowy kanał YouTube naszej parafii.

Zachęcamy do śledzenia, oglądania a przede wszystkim do subskrypcji kanału.

 

https://youtube.com/channel/UCduF3AYTEWZPIjkL4BVDGgg

6 września (2022)

Sprzątanie Świątyni

Prosimy o pomoc w sprzątaniu świątyni Parafian z ul Armii Krajowej – numery parzyste – sobota 10 września godz. 9.3o

6 września (2022)

90 Rocznica Powstania Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej

Czwartek (tj. 08.09.) – 90 Rocznica Powstania Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej – o modlitwę za wszystkich Chrystusowców gorąco prosimy i zapraszamy na wieczorna Liturgię – w tej właśnie intencji.


czytaj więcej artykułów...
31 sierpnia (2022)

Relacja z jednodniowej Góry Tabor w Klępinie

Króluj nam Chryste!!!

Dziś młodzież z naszej Parafii bierze udział w "Górze Tabor" w Klępinie. Jest, to spotkanie podcza, którego dziękujemy Panu Bogu z czas wakacji i przygotowuje nas do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023

W trakcie konferencji ks. Sebastian Stawierej SChr zwrócił szczególną uwagę na proces rozeznawania własnego powołania.

31 sierpnia (2022)

1..2...3..WAKACJE!

Wakacje to idealny czas na pogłębienia wiary oraz nabranie sił po to, żeby jeszcze lepiej działać w nowym roku duszpasterskim. Nasza schola Agnus Dei wraz z księdzem Pawłem korzystając z zaproszenia księdza Michała Ogrodnika SChr z patafii pw. św. Jadwigi w Poznaniu wybrała się na zasłużony odpoczynek. Wspólna Msza, adoracja i integrecja, takie hasła towarzyszyły nam dzisiejszego dnia.

Wszyscy odpoczywamy i nabieramy sił, do zobaczenia

31 sierpnia (2022)

"Wypłyń na głębie" - spotkanie Liturgicznej służby Ołtarza

"Wypłyń na głębię"

Wraz z lektorami i ministrantami z naszej parafii wypłynęliśmy kajakami na jezioro. Naszą przygodę rozpoczęliśmy od modlitwy. W czasie naszego pływania towarzyszyła nam pieśń "Barka" oraz inne znane piosenki. Zapraszamy wszystkich do miłego spędzenia czasu z Panem Bogiem oraz dobrego odpoczynku. Króluj nam Chryste!!!

4 lipca (2022)

Przywitanie ks. Pawła i Błogosławieństwo Prymicyjne

Na dzisiejszych Mszach Świętych witaliśmy księdza Pawła Hałgasa, na zakończenie neoprezbiter udzielał wszystkim parafianom Błogosławieństwo Prymicyjne.

4 lipca (2022)

Pożegnanie ks. Chrisa i br. Dariusza

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi"

Serdeczne podziękowania dla księdza Chrisa Czapli oraz brata Dariusza Seewalda, za zapał i dynamizm duszpasterski, za autentyczność, za miłość do bliźniego i za dobroć serca. Za pracę w naszej parafii.

- Będzie nam po ludzku Was brakować.

4 lipca (2022)

Pierwsza Komunia Święta 2022 w Chociwlu.

Pierwsza Komunia Święta 2022 w Chociwlu. Życzymy dalsze błogosławieństwo Boże dla naszych dzieci i rodziców. Pilnujcie tego co otrzymaliście i budujcie piękne życie z Chrystusem. Nie zmarnujcie tę drogocenną perłę jak inni. Kto spożyje Moje Ciało i pije Moją Krew ma życie wieczne


czytaj więcej artykułów...

GODZINY MSZY ŚW.

Chociwel: 9:00 - 11:00 - 12:15 - 18:00
12:00 - Bobrowniki
10:30 - Lisowo
10:15 - Oświno
11:45 - Wieleń
12:30 - Lublino
9:00 - Bród
Sobota: 17:00 - Kamienny Most

W dni powszednie

Chociwel: 7:00; 18:00 Sobota: 9:00, 18:00 Sobota 17:00 (Kamienny Most)

Nowenna

Prośby i podziękowania na Nowennę do Matki Bożej

kościoły naszej parafii

Nasza wspólnota posada osiem punktów sprawowania sakramentów. Wybierz jedną z miejscowości z skorzystaj z możliwości wyznaczenia trasy w nawigacji do świątyni.

mapa
Rzymskokatolicka parafia p.w.

MB Bolesnej

ul. kard. A. Hlonda 9, 73-120 CHOCIWEL
tel: 091 5622 069
dekanat: Insko
Towarzystwo Chrystusowe

KANCELARIA PARAFIALNA

Poniedziałek: 17:00 do 17:45
Środa: 18:45 do 19:30
Wtorek, Czwartek, Piątek: nieczynne
Sobota: 10:00 do 11:00

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Goleniowie od. w Chociwlu
81 9375 1041 5500 0114 2000 0010

Konto funduszu remontowego:

Bank Spółdzielczy w Goleniowie od. w Chociwlu
05 9375 1041 5500 0114 2000 0020
Kompania Twórcza - projektowanie stron, logo, obsługa graficzna, programowanie w internecie