loading...
Rok liturgiczny: B/II
Wspomnienie św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła
13 czerwca 2024

Pokuta i Pojednanie

30 października 2021r. Odsłon: 508

Sakrament pojednania jest spotkaniem z miłosiernym Zbawicielem. Przystępując do tego sakramentu powinniśmy dobrze o tym pamiętać. Często bowiem, przygotowując się do spowiedzi, myślimy przede wszystkim o spowiedniku: jak się zachowa, co nam powie, czy nie będzie krzyczał, zadawał pytań, albo też zastanawiamy się, jak przedstawić mu swoje grzechy, aby „dobrze wypaść”. Tymczasem w sakramencie pojednania spotykamy się przede wszystkim z dobrym i kochającym Chrystusem. Przez kapłana mówi On do nas słowa podobne do tych, które skierował do kobiety
pochwyconej na cudzołóstwie. Podczas gdy faryzeusze i uczeni w Piśmie chcieli ją zabić, Jezus powiedział do niej: „Nikt cię nie potępił? I Ja ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz” (por. J 8,11).

5 warunków dobrej spowiedzi świętej:
  1. Rachunek sumienia
  2. Żal za grzechy
  3. Mocne postanowienie poprawy
  4. Szczera spowiedź
  5. Zadość uczynienie Panu Bogu i Bliźniemu.
Bez dobrego przygotowania nie będzie dobrych owoców tego Sakramentu.
Dlatego też zachęcam do przypomnienia regułki spowiedzi i Rachunku sumienia.


RACHUNEK SUMIENIA:
- Do przyjęcia sakramentu pokuty należy przygotować się przez rachunek
sumienia, zrobiony w świetle słowa Bożego. Najbardziej nadających się do tego ekstów należym szukać w Dekalogu i w katechezie moralnej Ewangelii i Listów Apostolskich: Kazaniu na Górze i pouczeniach apostolskich. (KKK 1454).

Rachunek sumienia w oparciu o Dziesięć Przykazań według Kompendium KKK


Modlitwa przed rachunkiem sumienia:
Duchu Święty, Ty oświecasz każdego człowieka, proszę Cię dziś o szczególną pomoc: oświeć swoim światłem mój rozum, abym jasno poznał wszystkie moje grzechy, porusz moją wolę, abym szczerze za nie żałował i postanowił poprawę oraz abym je wszystkie wyznał na spowiedzi. Maryjo Matko moja, mój Aniele Stróżu i święty N., mój patronie, uproście mi potrzebne łaski do przyjęcia tego sakramentu lub Panie Boże, zgrzeszyłem przeciw Tobie. Nie jestem już godzien nazywać się
Twoim dzieckiem. Pragnę powrócić do Ciebie i szczerze wyspowiadać się ze wszystkim moich grzechów. Przyjdź Duchu Święty, oświeć mój rozum, abym dokładnie poznał swoje grzechy, szczerze za nie żałował, postanowił poprawę i z pokorą je wszystkie wyznał na spowiedzi.


Pytania wstępne
1. Kiedy ostatni raz przystępowałem do spowiedzi? Czy moja spowiedź i żal
były szczere? Czy przychodzę do tego sakramentu ze szczerym pragnieniem nawrócenia, oczyszczenia i odnowienia przyjaźni z Bogiem? Czy może traktuję ten sakrament jako ciężar, przyjmuję go niechętnie i bez odpowiednich dyspozycji serca?
2. Czy na poprzedniej spowiedzi nie zapomniałem lub umyślnie nie zataiłem jakichś grzechów ciężkich?
3. Czy wypełniłem nałożony obowiązek zadośćuczynienia? Czy naprawiłem wyrządzone krzywdy? Czy usiłowałem wypełniać postanowienie poprawy swojego życia według Ewangelii?
4. Ja jestem Pan, Bóg twój. Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną
5. Czy strzegę i rozwijam w swym życiu cnoty wiary nadziei i miłości? Czy wierzę w Boga i chronię siebie przed wątpieniem, niewiarą, herezją, schizmą i odstępstwem od wiary? Czy ufam Bogu i liczę na Jego pomoc w swym życiu doczesnym? Czy mam nadzieję na moje zbawienie? Czy unikam popadania w rozpacz albo w zuchwałą ufność? Czy kocham Boga ponad wszystko? Czy przezwyciężam obojętność, niewdzięczność, oziębłość znużenie, lenistwo duchowe? Czy w swej pysze nie popadałem w nienawiść do Boga?
6. Czy oddaję należną cześć Bogu indywidualnie i we wspólnocie? Czy Boga uwielbiam i przepraszam, czy dziękuję Mu i proszę? Czy składam Mu siebie w ofierze, łącząc się z krzyżową ofiarą Chrystusa? Czy wypełniam śluby i przyrzeczenia złożone Panu Bogu?
7. Czy nie popadałem w grzech bałwochwalstwa, czyli ubóstwiana stworzenia, władzy, pieniądza lub szatana? Czy nie ulegałem zabobonowi, który jest wypaczeniem kultu oddawanego Bogu, przejawiającym się we wróżbiarstwie, magii, czarach i spirytyzmie? Czy nie popadałem w
bezbożność, wyrażającą się w kuszeniu Boga w słowach lub czynach? Czy nie popełniłem grzechu świętokradztwa, profanującego osoby i rzeczy święte, zwłaszcza Eucharystię? Czy nie popełniałem grzechu symonii, czyli handlu rzeczami duchowymi? Czy nie popadłem w ateizm: grzech
odrzucenia istnienia Boga, lub agnostycyzm, twierdzący że o Bogu nie można nic powiedzieć?
8. Czy oddaję cześć Chrystusowi, Maryi, aniołom i świętym, przedstawianym na obrazach?
9. Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego nadaremno
10. Czy otaczałem szacunkiem imię Boga przez błogosławienie, wychwalanie i wielbienie? Czy nie popadłem w grzech przeciw temu imieniu przez bluźnierstwo, przekleństwo i niewierność przyrzeczeniom składanym w imię Boga?
11. Czy nie przysięgałem fałszywie, czyli czy nie wzywałem imienia Boga, który jest Prawdą, by On był świadkiem kłamstwa?
12. Czy nie popełniłem grzechu wiarołomstwa, czyli przyrzeczenia pod przysięgą, którego nie miałem zamiaru dotrzymać?


III. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił
1. Czy świętuję niedziele i święta nakazane, uczestnicząc w Eucharystii i
powstrzymując się od wykonywania prac lub zajęć, które przeszkadzają
oddawaniu należnej czci Bogu oraz odpoczynkowi duchowemu i
fizycznemu?
2. Czy troszczę się o pogłębianie życia rodzinnego, religijnego, kulturalnego i
społecznego w dni świąteczne? Czy przeznaczałem czas w te dni na
pełnienie dobrych uczynków, zwłaszcza względem ludzi chorych i starych?
3. Czcij ojca swego i matkę swoją
4. Czy szanuję swoich rodziców oraz tych wszystkich, którym Bóg – dla
mojego dobra  –  udzielił nade mną swojej władzy?
5. Czy cenię małżeństwo i rodzinę jako podstawową strukturę w planie
Bożym? Czy przyczyniam się do tego, aby moja rodzina była wspólnotą
wiary, nadziei i miłości, czyli Kościołem domowym? Czy jako rodzic
troszczę się o chrześcijańskie wychowanie swych dzieci i o przekazanie im
wiary przez dobry przykład, modlitwę, katechezę rodzinną i uczestnictwo w
życiu Kościoła? Czy kocham i szanuję swe potomstwo i zaradzam ich

4. potrzebom duchowym i materialnym? Czy nie sprzeciwiam się wezwaniu

Pana skierowanym do któregoś z moich dzieci do pójścia za Nim?
6. Czy okazuję swym rodzicom szacunek, wdzięczność i posłuszeństwo i czy
dbam o dobre relacje z rodzeństwem?
7. Czy swym rodzicom świadczę pomoc moralną i materialną w ich starości,
chorobie, samotności lub potrzebie?
8. Czy sprawuję władzę w duchu służby, czy kieruję się dobrem społeczności,
a nie dobrem własnym?
9. Czy uważam swych przełożonych za przedstawicieli Boga, czy
współpracuję z nimi dla dobra publicznego i społecznego? Czy służę
ojczyźnie przez udział w wyborach, płacenie podatków, gotowość jej
obrony w niebezpieczeństwie i przez prawo konstruktywnej krytyki?
10. Czy wiem, że obywatel może nie przestrzegać zarządzeń władz
cywilnych, gdy one są sprzeczne z wymaganiami ładu moralnego, w myśl
słów: „Trzeba bardziej słuchać Boga, niż ludzi”?
11. Nie zabijaj
12. Czy nie popełniłem grzechu przeciw życiu przez zabójstwo
bezpośrednie i zamierzone, albo czy nie współdziałałem w popełnieniu tego
grzechu?
13. Czy nie spowodowałem przerwania ciąży lub czy nie współdziałałem
w przerwaniu ciąży przez namowę, przyzwalające milczenie lub dawanie
pieniędzy na zabieg? Czy wiem, że popełnienie tego grzechu powoduje
nałożenie ekskomuniki, czyli wykluczenie ze wspólnoty?
14. Czy nie uczestniczyłem w grzechu eutanazji, czyli spowodowaniu
śmierci osób chorych, upośledzonych lub umierających?
15. Czy nie targnąłem się na własne życie lub czy nie współdziałałem w
zamiarach samobójczych bliźniego?
16. Czy swą postawą albo zachowaniem nie dawałem zgorszenia
bliźniemu? Czy nie doprowadziłem bliźniego do popełnienia grzechu
ciężkiego?
17. Czy troszczyłem się o zdrowie własne i bliźnich, wystrzegając się
kultu ciała i czy unikałem wszelkiego rodzaju nadużyć?
18. Czy używałem narkotyków, które wyrządzają bardzo poważne szkody
zdrowiu i życiu? Czy nie nadużywałem alkoholu, tytoniu, pożywienia i
leków? Czy wobec innych nie stosowałem przemocy fizycznej lub
psychicznej?
19. Czy nie łamałem przepisów ruchu drogowego przez brawurową jazdę.
20. Czy stworzyłem członkowi rodziny będącemu w stanie terminalnym
odpowiednie warunki do godnego zakończenia życia (przyjęcie
sakramentów, modlitwa)?

5
21. Czy staram się o pokój serca? Czy przezwyciężam gniew i nienawiść,
które gdy są dobrowolne i dotyczą spraw poważnych, są grzechem ciężkim
przeciw miłości? Czy staram się wobec bliźnich o braterstwo,
sprawiedliwość i poszanowanie ludzkiej godności?
22. Czy z życzliwością traktowałem zwierzęta, jako stworzenia Boże i czy
unikałem zarówno przesadnej miłości wobec nich jak i wykorzystywania
ich w sposób niegodziwy? Czy nie niszczyłem przyrody?
23. Nie cudzołóż
24. Czy uznaję to, że Bóg stwarzając, obdarzył mnie godnością osobową
oraz powołał do miłości i wspólnoty? Czy z wdzięcznością i szacunkiem
przyjmuję moją męskość bądź kobiecość?
25. Czy pojmuję moje powołanie do czystości jako cnotę moralną, dar
Boga, łaskę i owoc działania Ducha Świętego? Czy staram się o panowanie
nad sobą? Czy korzystam ze środków (łaska Boża, pomoc sakramentalna,
modlitwa, rachunek sumienia, asceza, opanowywanie namiętności
rozumem), które pomagają żyć w czystości?
26. Czy odpowiadam na powołanie do praktykowania wstrzemięźliwości,
a jeśli jestem związany małżeństwem, czy żyję w czystości małżeńskiej?
Czy nie popełniłem grzechów przeciw czystości: cudzołóstwa, masturbacji,
nierządu, pornografii, prostytucji, gwałtu, czynów homoseksualnych? Jeśli
takie czyny popełniłem na małoletnich, dodatkowo ciężko ich
skrzywdziłem fizycznie i moralnie.
27. Jeśli żyję w małżeństwie czy pamiętam, że zawierając ten sakrament
wobec Boga i wspólnoty wiernych przyrzekłem jedność, miłość, wierność,
nierozerwalność i otwarcie na płodność?
28. Czy współżycie małżeńskie traktuję jako wzajemne obdarowanie i czy
jestem otwarty na przekazywanie życia?
29. Czy wiem, że nie mam prawa oddzielić od siebie tych dwóch celów:
wzajemnego obdarowania od przekazywania życia, wykluczając z nich
pierwszy lub drugi?
30. Czy w pożyciu małżeńskim respektowałem naukę Kościoła odnośnie
odpowiedzialnego rodzicielstwa, to jest czy uwzględniałem okresy
naturalnej płodności i niepłodności zachowując okresową wstrzemięźliwość
seksualną?
31. Czy nie poddałem się bezpośredniej sterylizacji, czy nie stosowałem
środków antykoncepcyjnych, lub stosunków przerywanych?
32. Czy nie zgrzeszyłem przeciw wierności małżeńskiej wybierając
sztuczną inseminację lub sztuczne zapłodnienie i uniemożliwiając tym
samym stanie się ojcem i matką wyłącznie dzięki sobie?

6
33. Czy wiem, że dziecko jest darem Boga, że ma prawo być owocem
aktu miłości małżeńskiej swoich rodziców i że od chwili swego poczęcia
ma prawo do szacunku?
34. Czy nie popełniłem grzechów przeciw godności małżeństwa:
cudzołóstwa, rozwodu, poligamii, kazirodztwa, konkubinatu, aktów
seksualnych przed zawarciem małżeństwa lub poza małżeństwem?
VII. Nie kradnij
1. Czy szanuję prawo do własności prywatnej własnej i bliźnich? Czy
zachowuję to przykazanie przez praktykowanie sprawiedliwości i miłości,
umiarkowania i solidarności? Czy uczciwie zdobywam swój majątek? Czy
umiem dzielić się swoją własnością z potrzebującymi? Czy dotrzymywałem
obietnic i przestrzegałem zawartych umów? Czy naprawiłem popełnioną
niesprawiedliwość, czy zwróciłem rzecz bezprawnie nabytą?
2. Czy nie przywłaszczyłem sobie własności bliźniego? Czy sprawiedliwie
wynagradzałem pracę? Czy nie fałszowałem wartości sprzedawanych
towarów ze szkodą dla nabywcy? Czy nie fałszowałem czeków i
rachunków? Czy uczciwie płaciłem podatki? Czy nie uprawiałem lichwy i
korupcji? Czy nie wykorzystywałem dóbr społecznych do prywatnego
użytku? Czy solidnie wykonywałem swą pracę zawodową, czy nie
spowodowałem szkód i strat przez marnotrawstwo?
3. Jeśli jestem pracodawcą, czy szanowałem pracowników i czy nie
wykorzystywałem ich praw? Czy nie byłem zainteresowany w działalności
gospodarczej jedynie zyskiem? Czy rozwiązywania nieporozumień w pracy
szukałem na drodze dialogu?
4. Czy pamiętam, że praca jest zarówno prawem jak i obowiązkiem i że
wykonując ją z zaangażowaniem i kompetentnie, współpracuję ze Stwórcą?
Czy traktuję swą pracę jako źródło utrzymania siebie, swoich bliskich i jako
służbę wspólnocie ludzkiej oraz czy ona staje się środkiem mojego
uświęcenia i współpracy z Chrystusem w dziele Jego Odkupienia?
5. Czy angażowałem się w życie polityczne i społeczne jako chrześcijanin?
Czy troszczyłem się o wprowadzanie pokoju i sprawiedliwości?
6. Czy pamiętam o słowach Pana Jezusa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu
z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”? Czy w miarę swoich
możliwości wspierałem ubogich nie tylko materialnie, ale także w ich życiu
kulturowym, moralnym i religijnym?
7. Czy spełniałem uczynki miłosierdzia co do duszy (grzeszących upominać,
nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać,
krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić się za żywych i
zmarłych)?

8. Czy spełniam uczynki miłosierne co do ciała (łaknących nakarmić,

spragnionych napoić, nagich przyodziać, podróżnych w dom przyjąć,
chorych nawiedzać, więźniów wspierać, zmarłych pogrzebać).
VIII. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu
1. Czy jestem szczery i prawdomówny w swoim mówieniu i działaniu? Czy
nie zaniedbuję obowiązku poszukiwania prawdy, przylgnięcia do niej i
podporządkowania swego życia jej wymaganiom? Czy idę za nauką Jezusa,
który o sobie powiedział: „Ja jestem Prawdą”? Czy wystrzegam się
dwulicowości, udawania i obłudy?
2. Czy daję świadectwo ewangelicznej prawdzie w swym życiu prywatnym i
publicznym nawet za cenę ofiary własnego życia?
3. Czy nie zgrzeszyłem dawaniem fałszywego świadectwa,
krzywoprzysięstwem i kłamstwem? Czy nie popadłem w grzechy
pochopnego osądzania, obmowy, zniesławiania i oszczerstwa, przez które
zniszczyłem dobre imię bliźniego? Czy nie posługiwałem się
pochlebstwem, służalczością, chełpliwością zmierzając do popełnienia
grzechów ciężkich lub osiągnięcia niegodziwych korzyści? Czy pamiętam,
że wykroczenia przeciw prawdzie domagają się naprawienia krzywd?
4. Czy szanowałem prawdę w komunikacji międzyludzkiej i przekazie
informacji? Czy w tej dziedzinie brałem pod uwagę dobro osobiste i dobro
wspólne, poszanowanie życia prywatnego i niebezpieczeństwo zgorszenia?
Czy zachowałem tajemnice życia zawodowego oraz tajemnice powierzone
w sekrecie?
5. Nie pożądaj żony bliźniego twego
6. Czy przez oczyszczenie serca i praktykowanie cnoty umiarkowania
przezwyciężałem pożądliwość cielesną  w myślach i pragnieniach?
7. Czy modliłem się o czystość serca? Czy troszczyłem się o czystość intencji
i czystość spojrzenia? Czy czuwałem nad uczuciami i wyobraźnią?
8. Czy zachowuję cnotę wstydliwości, która ochrania intymność, a której
domaga się czystość?
9. Ani żadnej rzeczy, która jego jest
10. Czy zachowując to przykazanie, dbałem o szacunek dla cudzej
własności? Czy nie poddawałem się grzechom chciwości i
nieumiarkowanemu pożądaniu dóbr bliźnich? Czy nie zgrzeszyłem
zazdrością, która oznacza smutek doznawany z powodu dobra należącego
do drugiego człowieka i nieumiarkowane pragnienie przywłaszczenia sobie
tego dobra?
11. Czy troszczę się o ubóstwo serca, czyli o oderwanie od bogactw i
powierzenie się Opatrzności Bożej, wyzwalającej z niepokoju o jutro?

8
12. Czy pragnę Boga – prawdziwego szczęścia –– który wyzwala mnie od
nadmiernego przywiązania od dóbr doczesnych?


FORMUŁA SPOWIEDZI:
P – W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
K – Na wieki wieków. Amen.
P – Jestem /np. uczniem klasy…, mężem, żoną, lub Mam … lat/. Ostatni raz byłem u spowiedzi (mówisz kiedy), pokutę zadaną odprawiłem(lub nie i dlaczego), obraziłem Pana Boga następującymi grzechami… (wyznajesz swoje grzechy). Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję, obiecuję poprawę, i proszę Cię Ojcze o pokutę i rozgrzeszenie.
K – (kapłan rozmawia z tobą, modli się i udziela rozgrzeszenia)
P – (cicho modlisz się:) Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. (po słowach kapłana: „ja odpuszczam tobie grzechy w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” odpowiadasz: AMEN)
K – Wysławiajmy Boga, bo jest dobry
P – Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.
K – Pan odpuścił tobie grzechy, idź w pokoju.
P – Bóg zapłać.

  Rzymskokatolicka parafia p.w.

MB Bolesnej

ul. kard. A. Hlonda 9, 73-120 CHOCIWEL
tel: 091 5622 069
dekanat: Insko
Towarzystwo Chrystusowe

KANCELARIA PARAFIALNA

Poniedziałek: 17:00 do 17:45
Środa: 18:45 do 19:30
Wtorek, Czwartek, Piątek: nieczynne
Sobota: 10:00 do 11:00

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Goleniowie od. w Chociwlu
81 9375 1041 5500 0114 2000 0010

Konto funduszu remontowego:

Bank Spółdzielczy w Goleniowie od. w Chociwlu
05 9375 1041 5500 0114 2000 0020
Kompania Twórcza - projektowanie stron, logo, obsługa graficzna, programowanie w internecie