loading...
Rok liturgiczny: B/II
Dzień powszedni albo wspomnienie św. Augustyna z Canterbury, biskupa
27 maja 2024

I. Ogólnopolski dzień wdzięczności.

31 maja 2008r. Odsłon: 1113

Dziękujcie Panu, bo jest dobry

 

KS. ARCYBISKUPA KAZIMIERZA NYCZA NA DZIE

Drogie dzieci, drodzy rodzice, bracia i siostry !

Dzi

Ń DZIĘKCZYNIENIAękuję, że jesteście !

Dzie

i rodziców – Dzie

ń pierwszy czerwca to data szczególna, wyjątkowa dla wszystkich dzieciń Dziecka. Rodzice cieszą się swoimi dziećmi, dzieci dziękują

swoim rodzicom. Od tego roku w ka

Warszawskiej b

Ŝdą pierwszą niedzielę czerwca w Metropoliiędziemy obchodzić Dzień Dziękczynienia. W dzisiejszą niedzielę

czynimy to po raz pierwszy i zapraszamy wszystkich ludzi w Polsce do wł

ączenia się

do tej wdzi

„Dzi

zapominamy. Koncentrujemy si

co dobre i pozytywne. Słowo „dzi

i mno

ęczności Panu Bogu i ludziom.ękuję” to słowo niezwykłe, o którym w codziennym zabieganiu częstoę na tym co przeszkadza, co nie wyszło, nie zaś na tymękuję” to klucz do otwierania ludzkiego sercaŜenia dobra w drugim człowieku. Dzień Dziękczynienia to czas, kiedy moŜna się

na chwil

przyrod

Dlatego dzi

w Polskim Ko

przez tyle wieków, wbrew niedostatkom i trudom piel

pokolenia wierz

ę zatrzymać i popatrzeć na świat, który nas otacza, na jego piękno, ludzi,ę i podziękować tym, którzy niosą nam dobro i uśmiech.ś chciałbym powiedzieć – dziękuję Ŝe jesteście, Ŝe trwacieściele, wspieracie go i modlicie się. Dziękuję za to, Ŝe polskie rodzinyęgnowały wiarę, wychowywałyących i patriotycznych obywateli. Dziękuję Wam rodzice, dziękuję

Wam dzieci, wy jeste

A zarazem zach

ście przyszłością Polskiego Kościoła.ęcam was rodzice - warto dziś szczególnie podziękować

waszym dzieciom, niech czuj

specjalnie mamie i tacie, babci i dziadkowi. Niech wiedz

To tak

dzie

Trzydzie

Rok pó

i odnowi oblicze tej ziemi”. Obudził nadziej

a

w pełni swoj

si

Wiele osób, pokole

mo

Dlatego podzi

za wszystkich tych, którzy oddali za ni

stanie si

ą jak bardzo je kochacie. Dzieci podziękujcie dzisiają jak bardzo są potrzebni.Ŝe dzień radości i szczęścia z tego, Ŝe nie jesteśmy sami, Ŝe wszyscy jesteśmyćmi kochającego Boga.ści lat temu na stolicy Piotrowej w Rzymie zasiadł polski PapieŜ.źniej w czerwcu wołał w Warszawie: „Niech zstąpi Duch Twój o Panieę i narodziła się „Solidarność”,Ŝ w końcu nadszedł czerwiec 1989. Dziewiętnaście lat temu Polska odzyskałaą wolność. Dzięki Opatrzności BoŜej stało się to, co wydawałoę niemoŜliwe. Jan Paweł II bez zbrojnych hufców i armii zmienił oblicze świata.ń walczyło o wolną i niepodległą Polskę. Teraz my dopieroŜemy się nią cieszyć.ękujmy dziś Opatrzności BoŜej, za ten niezwykły dar wolności,ą Ŝycie i zdrowie. Niech Dzień Dziękczynieniaę takŜe naszym duchowym wotum wdzięczności za niepodległość i wolność

ka

na nieprzemijaj

Od kilku lat na Polach Wilanowskich powstaje

wotum obiecane przez Polski Sejm Czteroletni w 1792 roku. W jej wn

Ŝdego z nas. Niech będzie trwałym dziełem budowanym nie na piasku, ale na skale,ących fundamentach miłości i wdzięczności.Świątynia Opatrzności BoŜej,ętrzu mają

znale

historii – chrzest Polski, obron

m

po

Wyszy

źć się ołtarze i kaplice oraz miejsca obrazujące najwaŜniejsze momenty naszeję Częstochowy, powstania narodowe, cud nad Wisłą,ęczeństwo i hekatombę okupacji, Katyń, powstanie warszawskie. Ostatnia kaplicaświęcona będzie Janowi Pawłowi II, Prymasowi Tysiąclecia Kard. Stefanowińskiemu i „Solidarności”. Pragniemy, aby świątynia ta mogła stać

si

ale tak

polskich bohaterów – znanych i nieznanych. W Centrum Opatrzno

którego znajduje si

i Prymasa Tysi

Dzi

jest na budow

mimo trudów i przeciwno

z nas ofiar

ę Sanktuarium Pamięci Narodowej, wotum Opatrzności BoŜej za dar wolności,Ŝe naszym wyrazem pamięci i dziękczynienia za polskich świętych i milionyści BoŜej, w obrębieę świątynia, powstanie takŜe niezwykłe muzeum Jana Pawła IIąclecia, a w podziemiach krypta – Panteon Wielkich Polaków.ś w kościołach całej Polski odbywa się zbiórka na tacę, która przeznaczonaę tego właśnie wotum naszej wdzięczności. Wierzę, Ŝe ono powstanie,ści, bo wierzę, Ŝe Polska jest Bogu wdzięczna. Dziś kaŜdyą i modlitwą moŜe złoŜyć swój osobisty dar – swoją cegiełkę.

† Kazimierz Nycz

Arcybiskup Metropolita Warszawski

Dlatego dzi

ękuję za kaŜdą waszą ofiarę, za waszą modlitwę. Dziękuję równieŜ

wszystkim kapłanom, ksi

Dzi

Drodzy rodzice, dzi

swojej mamie i swojemu tacie! Dzi

Dzi

bo jest dobry, a Jego miłosierdzie trwa na wieki.

Dzi

ęŜom proboszczom za okazane wsparcie i Ŝyczliwość.ękuję wam wszystkim za to, Ŝe jesteście.ękujcie swoim dzieciom! Kochane dzieci, podziękujcieękujmy Bogu, za to Ŝe dał nam wolność.ękujmy za kaŜdy dzień, za Jego miłość, za to, Ŝe On jest i będzie. Dziękujmy Panuękując wszystkim za włączenie się w Dzień Dziękczynienia i za ofiarę

na narodowe wotum Opatrzno

Ko

Warszawa, dn. 30.04.2008

ści BoŜej zapewniam o modlitwie całegościoła Warszawskiego.

Słowo nale

i ogólnopolskiej tacy na Centrum Bo

Ŝy odczytać w niedzielę, 1 czerwca 2008 roku w Dniu DziękczynieniaŜej Opatrzności.


Rzymskokatolicka parafia p.w.

MB Bolesnej

ul. kard. A. Hlonda 9, 73-120 CHOCIWEL
tel: 091 5622 069
dekanat: Insko
Towarzystwo Chrystusowe

KANCELARIA PARAFIALNA

Poniedziałek: 17:00 do 17:45
Środa: 18:45 do 19:30
Wtorek, Czwartek, Piątek: nieczynne
Sobota: 10:00 do 11:00

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Goleniowie od. w Chociwlu
81 9375 1041 5500 0114 2000 0010

Konto funduszu remontowego:

Bank Spółdzielczy w Goleniowie od. w Chociwlu
05 9375 1041 5500 0114 2000 0020
Kompania Twórcza - projektowanie stron, logo, obsługa graficzna, programowanie w internecie