loading...
Rok liturgiczny: A/I
Święto Ofiarowania Pańskiego
2 lutego 2023

Stypendia edukacyjne Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia

17 lutego 2007r. Odsłon: 2184
Podanie należy składać od 1 maja do 30 czerwca 2007 roku .

Regulamin przyznawania i realizacji stypendiów edukacyjnych Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych obowią-zujący w roku szkolnym 2004/05 oraz 2005/06
I. Formy pomocy.
1. Stypendium edukacyjne przyznawane jest przez Zarząd Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” i przeznaczone jest na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zwią-zanych z procesem nauczania.
2. Stypendium edukacyjne obejmuje trzy pakiety:
• socjalny w wysokości do 100 PLN miesięcznie, przyznawany na pokrycie kosztów wyżywienia, zakwaterowania, dojazdów do szkoły, wycieczek szkolnych, składek na Komitet Rodzicielski, a także na inne potrzeby socjalne i zdrowotne stypendysty. Wysokość pakietu socjalnego stypendium jest przyznawana proporcjonalnie do po-trzeb ucznia, wynikających z jego sytuacji rodzinnej i materialnej;
• naukowy w wysokości do 150 PLN miesięcznie, przyznawany na zakupy pomocy naukowych niezbędnych w procesie edukacji, a także na pokrycie kosztów uczestnic-twa w kółkach naukowych, kursach językowych lub innych szkoleniach.
• rzeczowy, przyznawany raz w semestrze na pokrycie kosztów zakupów odzieży przed sezonem zimowym i letnim, w wysokości do 320 PLN w semestrze zimowym oraz do 250 PLN w semestrze letnim; Pieniądze z danego pakietu muszą być wykorzystane zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie można przesuwać kwot pomiędzy pakietami. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek stypendysty, Zarząd Fundacji może wyrazić zgodę na połączenie środków z pakietów.
3. Decyzją Zarządu Fundacji wysokość pakietów może ulec zmianie.
4. Stypendium jest przyznawane na okres dziesięciu miesięcy trwania roku szkolnego (od 1. września do 30. czerwca) lub okres krótszy.
5. Nieodłączną częścią programu stypendialnego jest również udział w corocznym obo-zie wakacyjnym oraz regionalnych spotkaniach okresowych dla stypendystów Funda-cji.

II. Kryteria przyznawania stypendiów edukacyjnych.
1. Miejsce zamieszkania na wsi i w miastach do 20 tys. mieszkańców.
2. Sytuacja materialna i społeczna stypendysty i jego rodziny udokumentowana nastę-pująco:
* potwierdzony dochód na osobę w rodzinie (brutto) niższy od 0.7 najniższego wy-nagrodzenia brutto ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, według stanu na dzień składania wniosku o stypendium. Spośród uczniów spełniających po-niższe kryterium należy wspierać w pierwszej kolejności osoby o najniższym pozio-mie materialnym;
3. Średnia ocen nie niższa niż 4.5 bądź udokumentowane inne zdolności ucznia (na przykład udział w olimpiadach, konkursach lub wybitne uzdolnienia w jednej dzie-dzinie). W wyjątkowych przypadkach średnia ocen może być niższa.
4. Uzyskanie pozytywnej opinii:
• rekomendującego katechety;
• nauczyciela wychowawcy lub dyrektora szkoły;
• proboszcza;
• oraz ewentualnie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
• lub innych instytucji charytatywnych np. Carit
5. Ponowne przyznanie stypendium osobie, objętej już pomocą stypendialną Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w okresach poprzednich, wymaga dodatkowo potwier-dzenia przez Koordynatora Diecezjalnego lub osobę przez niego wskazaną uczestni-czenia w całości programu stypendialnego, obejmującego coroczny obóz wakacyjno-integracyjny, spotkania regionalne oraz pracę wolontariacką na rzecz lokalnego śro-dowiska stypendysty.
6. W oparciu o powyższe kryteria sporządzany jest wniosek o przyznanie stypendium Fundacji. Dokumentację ma obowiązek skompletować uczeń lub jego opiekun praw-ny.

III. Tryb przyznawania stypendiów i zadania Koordynatora Diecezjalnego.
1. W diecezjach uczestniczących w programie stypendialnym powołuje się Koordynato-ra Diecezjalnego. Jest nim kapłan wskazany przez Biskupa Diecezjalnego.
2. W każdej diecezji uczestniczącej w programie stypendialnym Biskup Diecezjalny powołuje Diecezjalną Komisję Stypendialną, będącą organem pomocniczym dla Ko-ordynatora Diecezjalnego w typowaniu kandydatów do stypendium i weryfikacji składanych przez nich wniosków, a także przy ocenianiu wywiązywania się stypendy-sty z obowiązków, zapisanych w art. VI Regulaminu. Pracami Diecezjalnej Komisji Stypendialnej kieruje Koordynator Diecezjalny.
3. Zarówno Koordynator Diecezjalny jak i członkowie Diecezjalnej Komisji Stypendial-nej, wykonują swoje obowiązki społecznie (bez wynagrodzenia).
4. Liczbę stypendiów przyznanych dla poszczególnych Diecezji, a także ewentualną rezerwę, ustala Zarząd Fundacji i przekazuję tę informację Koordynatorowi Diece-zjalnemu.
5. Koordynator Diecezjalny, wspierany przez Diecezjalną Komisję Stypendialną:
a) typuje kandydatów do stypendium edukacyjnego Fundacji z terenu Diecezji;
b) przekazuje kandydatom informacje i wzory dokumentów, potrzebne do sporządze-nia wniosku o przyznanie stypendium edukacyjnego Fundacji;
c) opiniuje wnioski kandydatów do stypendium i przekazuje je do Biura Funda
cji w Warszawie. Liczba wniosków przekazywanych do Biura Fundacji przez
Koordynatora Diecezjalnego, powinna odpowiadać liczbie stypendiów przy
znanych danej diecezji, powiększonej o ewentualną rezerwę.
6. Biuro Fundacji sprawdza otrzymane wnioski pod względem poprawności formalnej i
merytorycznej i przedstawia je Zarządowi Fundacji, który zatwierdza stypendia.
7. Po zatwierdzeniu stypendium przez Zarząd Fundacji, Biuro Fundacji przekazuje pi-
semną informację Koordynatorowi Diecezjalnemu i zainteresowanemu stypendyście.

IV. Tryb realizacji stypendiów
1. Stypendysta lub jego opiekun prawny otrzymuje informację o wysokości poszczegól-nych pakietów przyznanego stypendium.
2. Środki stypendialne są przekazywane przez Biuro Fundacji na osobiste konto stypen-dysty, wskazane przez niego we wniosku stypendialnym. Osobami uprawnionymi do dysponowania środkami są stypendysta i jego opiekun prawny.
3. Stypendium przekazywane jest na konto stypendysty w miesięcznych ratach.
4. Stypendysta (jego opiekun prawny) wydatkuje przekazane przez Fundację środki zgodnie z ich przeznaczeniem, opisanym w art. I, p. 2. niniejszego Regulaminu, we-dług określonych poniżej zasad:
a) wszystkie wydatki powinny być udokumentowane fakturami, lub dowodami
wpłat, wystawianymi na stypendystę lub jego opiekuna prawnego;
b) w wyjątkowych przypadkach podstawą do rozliczenia wydatków z pakietów so-cjalnego i rzeczowego może być paragon, potwierdzony przez Diecezjalną Komisję Stypendialną;
b) wszystkie wydatki, pokrywane z kwot stypendium, powinny być poczynione
w okresie, na który przyznane zostało stypendium. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek stypendysty lub jego opiekuna prawnego, okres ten może być wydłużony.
5. W oparciu o otrzymane z Biura Fundacji wzory dokumentów stypendysta przygoto-wuje rozliczenie finansowe otrzymanych kwot stypendium i przekazuje je do Biura Fundacji w ter¬minie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu kończącym każdy semestr.

V. Obowiązki stypendysty
1. Stypendysta odpowiada za swój rozwój intelektualny i duchowy.
2. Stypendysta w sposób godny reprezentuje Fundację w swoim środowisku lokalnym poprzez odpowiednią postawę moralną i konkretne zaangażowanie społeczne.
3. Stypendysta podejmuje pracę wolontariacką na rzecz środowiska swojej szkoły, para-fii lub miejscowości. Zakres tych działań określa deklaracja, którą stypendysta dołą-cza do wniosku o przyznanie bądź odnowienie stypendium.
4. Stypendysta wydatkuje środki finansowe stypendium w sposób określony regulami-nem, tak aby sprzyjało to zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy, a także nabywaniu no-wych umiejętności.
5. Stypendysta uczestniczy w całości programu stypendialnego, przygotowanego przez Fundację, a w szczególności w obozie wakacyjno-integracyjnym, spotkaniach diece-zjalnych oraz innych formach zaangażowania.
6. Stypendysta ma obowiązek informowania Biura Fundacji o wszelkich dodatkowych stypendiach, przyznanych mu z innych źródeł.

VI. Cofnięcie stypendium
1. Zarząd Fundacji ma prawo podjąć decyzję o cofnięciu stypendium, gdy stypendysta:
a) przestał spełniać kryteria wymagane do otrzymywania stypendium lub prezentuje po-stawę niegodną stypendysty Fundacji;
b) nieprawidłowo wykorzystuje stypendium;
c) c) nie rozliczy w wymaganym terminie przekazanych kwot stypendium.


Rzymskokatolicka parafia p.w.

MB Bolesnej

ul. kard. A. Hlonda 9, 73-120 CHOCIWEL
tel: 091 5622 069
dekanat: Insko
Towarzystwo Chrystusowe

KANCELARIA PARAFIALNA

Poniedziałek: 17:00 do 17:45
Środa: 18:45 do 19:30
Wtorek, Czwartek, Piątek: nieczynne
Sobota: 10:00 do 11:00

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Goleniowie od. w Chociwlu
81 9375 1041 5500 0114 2000 0010

Konto funduszu remontowego:

Bank Spółdzielczy w Goleniowie od. w Chociwlu
05 9375 1041 5500 0114 2000 0020
Kompania Twórcza - projektowanie stron, logo, obsługa graficzna, programowanie w internecie