dodano: 2021-10-30 12:13:05 edycja: 2021-10-30 12:52:06 autor: 61 odsłon: 1260

Małżeństwo

Kandydaci do małżeństwa zgłaszają się do Kancelarii Parafialnejcelem załatwienia formalności  związanych z planowanym małżeństwem na 3 miesiące przed planowaną datą ślubu. 

Jeśli mieszkają za granicą to załatwianie formalnych spraw związanych ze ślubem w Polsce powinni rozpocząć co najmniej 5-6 miesięcy przed datą ślubu.

Sprawy organizacyjne:

W sprawach zawarcia Sakramentu Małżeństwa narzeczeni zgłaszają się
do Kancelarii Parafialnej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu
(datę ślubu można ustalić rok wcześniej).


Kto może zwrzeć Sakrament Małżeństwa?
- Obowiązuje zakaz państwowy i kościelny zawierania małżeństw przez
osoby, które nie ukończyły 18 roku życia.


Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa:
- By młodzi ludzie byli dobrze przygotowani do założenia rodziny i
zawarcia sakramentu małżeństwa, zobowiązani są do uczestnictwa w:
• Kursie przedmałżeńskim
• Spotkaniach w Poradni Życia Rodzinnego
W w/w spotkaniach narzeczeni mogą uczestniczyć w innych parafiach.
Uczestnictwo w nich jest potwierdzane przez osobę prowadzącą.


Spisanie protokołu:
- Protokół przedślubny musi być spisany, co najmniej trzy miesiące wcześniej przed datą ślubu. Wcześniej narzeczona lub narzeczony zgłasza się do Kancelarii Parafialnej z kompletem dokumentów (wykaz dokumentów zamieszczony jest poniżej) i ustalany jest termin rozmowy duszpasterskiej. W ustalonym terminie oboje narzeczeni zgłaszają się do
kancelarii.


Dokumenty wymagane do spisania protokołu:
- Świadectwo Chrztu Świętego do ślubu kościelnego, jeśli sakrament Chrztu Świętego został udzielony w innej parafii niż parafia, gdzie ma być zawarty związek małżeński.
Na świadectwie tym powinna się znajdować adnotacja o przyjęciu Sakramentu Bierzmowania, jak i adnotacja stwierdzająca, czy nie zostało zawarte małżeństwo z inną osobą. Jeżeli z jakiś powodów nie ma w księdze chrztów adnotacji o przyjęciu Bierzmowania, należy poprosić o świadectwo Bierzmowania z parafii, gdzie się go przyjęło.
Ważność wydania Świadectwa Chrztu do ślubu kościelnego wynosi 6 miesięcy przed datą spisania protokołu.
- Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego wydane w 3 egz., które będzie stanowiło podstawę do sporządzenia aktu małżeństwa. Po to zaświadczenie narzeczeni udają się osobiście do Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie jedno z nich jest zameldowane na stałe.
Ważność tego dokumentu wynosi także 6 miesięcy. Po przyjęciu Sakramentu Małżeństwa jeden egzemplarz otrzymują nowożeńcy, jeden pozostaje w parafii, a jeden przez parafię zostaje
przekazany do Urzędu Stanu Cywilnego.
- Gdy oboje narzeczeni mieszkają poza parafią gdzie będzie ślub, to konieczna jest zgoda na zawarcie małżeństwa z parafii zamieszkania.
- Dowody osobiste lub inne dokumenty potwierdzające tożsamość.
- Jeżeli został zawarty kontrakt cywilny, to należy dostarczyć Akt Zawarcia Małżeństwa z USC.
- Osoby owdowiałe przynoszą Akt Zgonu współmałżonka.
- Zaświadczenie o uczestnictwie w naukach przedmałżeńskich oraz z Poradni Życia Rodzinnego. Jeśli w/w spotkania trwają, bądź dopiero będą w późniejszym terminie zaświadczenia należy dostarczyć wówczas najpóźniej na tydzień przed planowanym ślubem.
- Dane dotyczące świadków ślubu (nazwiska i imiona, wiek, adresy zameldowania).

-Narzeczeni podają również informację o miejscu i datę przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej.
Inne dokumenty: Po spisaniu protokołu przedślubnego kapłan sporządza zapowiedzi
przedślubne dla narzeczonych, którzy zamieszkują na terenie innej parafii. Zapowiedzi te należy dostarczyć do danej Kancelarii Parafialnej i ustalić termin odbioru. Po odebraniu zapowiedzi należy je dostarczyć z powrotem do parafii, w której odbędzie się ceremonia ślubna.
Zapowiedzi ogłasza się również w parafii ślubu. Narzeczeni otrzymują również karteczki do spowiedzi przedślubnej, które dostarcza się w dniu ślubu do kancelarii. Do Sakramentu Pokuty i
Pojednania narzeczeni przystępują dwukrotnie. Pierwsza Spowiedź powinna odbyć się po spisaniu protokołu przedślubnego, a druga – tuż przed ślubem, by w stanie łaski uświęcającej przystąpić do Sakramentu Małżeństwa.


W dniu ślubu:
Nowożeńcy i świadkowie przychodzą do zakrystii na 10 minut przed rozpoczęciem Mszy św. Tam przekazują kapłanowi obrączki i karteczki ze spowiedzi narzeczonych i składają stosowne podpisy


30 października 2021r. 30 października 2021r. 61 1260