Dziś środa, 18 września 2019 r, imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława


Serwis odwiedzono 17156194 razy.

Ogłoszenie Przetargu na remont dachu nad nawą główną kościoła gotyckiego w Chociwlu

Ogłaszamy przetarg nad nawą główną zabytkowego kościoła gotyckiego w Chociwlu przy ul. Kard. Augusta Hlonda dz. Nr 255 - etap II .

Dokumentacja przetargu w załącznikach

Ogłoszenie o wyniku przetargu po 6 lipca 2009 r - Dział aktualności. 

Chociwel: Remont dachu nad nawą główną zabytkowego kościoła gotyckiego w Chociwlu przy ul. Kardynała Augusta Hlonda dz. Nr 255 - etap II.
Numer ogłoszenia: 112620 - 2009; data zamieszczenia: 20.04.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Bolesnej , ul. Kard. Augusta Hlonda 9, 73-120 Chociwel, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5622069, faks 091 5622069.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chociwel.eparafia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Parafia Rzymskokatolicka.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachu nad nawą główną zabytkowego kościoła gotyckiego w Chociwlu przy ul. Kardynała Augusta Hlonda dz. Nr 255 - etap II..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zaplanowany został remont części dachu - nawy głównej - polegający na wymianie pokrycia dachowego oraz elementów konstrukcji dachu. Zamawiający bierze na siebie obowiązek dostarczenia materiałów oraz sprzętu i urządzeń potrzebnych do realizacji inwestycji, wskazanych w Projekcie Budowlano-Wykonawczym i Przedmiarze robót.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: a) zrealizowali w ostatnich 5 latach robotę o wartości i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, co potwierdzą dokumentami od poprzednich zamawiających, (i) za robotę o złożoności porównywalnej uznana będzie wymiana pokrycia dachowego na obiekcie zabytkowym, (ii) za robotę o wartości porównywalnej uznana będzie wykonanie roboty na kwotę podaną w ofercie, (iii) na potwierdzenie należytego wykonania roboty należy przedłożyć: - referencje o poprzednich zamawiających lub - opinie poprzednich zamawiających, Konserwatora Zabytków itp. lub - protokół odbioru końcowego robót (bez uwag co do jakości robót) b) dysponują osobami posiadającymi uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane oraz należącymi do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w tym: Kierownik Budowy - niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: (i) łącznie co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy i lub inspektora nadzoru, (ii) posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi. (iii) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzoną stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę. 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: posiadają środki finansowe lub kredyt umożliwiający wykonywanie robót bez wypłaty zaliczek i wynagrodzenia przejściowego 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia. 3. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz Oferty - załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - wypełniony lub przepisany zgodnie z zasadami podanymi w Rozdziale XIV punkt 2 i 3. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników. 4. Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników. 5. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 i art. 24 ustawy - prawo zamówień publicznych (na formularzu lub według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Specyfikacji). W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielnie oświadczenia dla każdego ze wspólników. 6. Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności (na formularzu lub według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 3 do Specyfikacji - POTENCJAŁ KADROWY). Do formularza należy dołączyć kopie aktualnych uprawnień budowlanych i kopie aktualnych zaświadczeń potwierdzających wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 7. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (z okresu prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż 5 lat) robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania (na formularzu lub według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 4 do Specyfikacji - DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE). 8. Referencje lub inne dokumenty (np. opnie, protokoły odbioru robót) od poprzednich kontrahentów zamówień publicznych, potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane z należytą starannością. 9. Dane dotyczące podwykonawców i zakresu powierzonych im części zamówienia, (jeżeli Wykonawca przewiduje korzystanie podwykonawców) - na formularzu lub według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 5 do Specyfikacji - PODWYKONAWCY. 10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: - zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, Dokumenty, o których mowa w ppkt. a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert, dokument, o którym mowa w ppkt. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. 11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 2 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. 12. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 15 a, b, c oraz w pkt. 16, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed składaniem ofert - pkt. 13 ppkt. a i c oraz 14 i nie wcześniej niż 3 miesiące - pkt. 13 ppkt. b. Ponadto należy do Oferty dołączyć: 13. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przekazanego przedmiaru robót (z zachowaniem układu, kolejności i podstaw otrzymanego przedmiaru robót) tj. każda pozycja z przedmiaru robót powinna być wyceniona, bez pominięć pozycji..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chociwel.eparafia.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Bolesnej ul. Kardynała Augusta Hlonda 9, 73-120 Chociwel.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.05.2009 godzina 14:15, miejsce: Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Bolesnej ul. Kardynała Augusta Hlonda 9, 73-120 Chociwel.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Odsłon: 681     
© 2007 - KOMPANIA TWÓRCZA      Parafia rzymskokatolicka p.w. MB Bolesnej , ul. Mała 9, 73-120 CHOCIWEL